i2i, insight-to-improve

En modell för utveckling av insikt hos både individer och team, mot kundfokus och ett framtida varumärke med stöd i kultur och struktur.

i2i - modellen

Insikt

Att skapa insikt hos individ och team är en förutsättning för implementering av önskad kultur och struktur i verksamheter.

Det gör vi tillsammans med medarbetarna, genom workshopar får vi en delaktighet i utvecklingen av en hållbar kultur och struktur.

Bra indikatorer och mätningar är förutsättningen för att kunna följa en utveckling. Det som mäts blir gjort, så det gäller att ha förståelse för konsekvenserna av det vi mäter.

Kultur

Behöver företags-/organisationskulturen förändras för att stödja ert önskade varumärke? Har ni en önskan om att bli mer innovativa eller behöver kvalitetskulturen stärkas? Behöver ni ett nytt sätt att vara på... Ett nytt "vara-märke"?

Är kulturen i verksamheten så som ni önskar eller behöver den stärkas i någon riktning? Behöver ni en analys av kvalitetskulturen?

Vi arbetar med genomlysningar, för att skapa underlag för faktabaserade beslut genom att mäta både hårda och mjuka värden. Vi tar fram fakta som går att analysera och utvecklas från, skapar rapporter med och tydliga indikatorer med möjlighet att följa trender.  För att få engagemang har vi workshopar för att tillsammans ta fram och visualisera de värdedrivande processer och utveckla önskad kultur. 

Verksamheten behöver förstå vilken kultur (vilket beteende medarbetarna och ledare behöver ha) som stödjer ert framtida varumärke och vad som hindrar – samt skapa en struktur som underlättar för dem att kunna leva som man lär.

 – Hur belönar vi och befordrar vi?

Verksamhetens ledare och medarbetare behöver ha förståelse för hur olika beteende påverkar kulturen. Det som belönas skapar olika beteende. Därmed behöver kanske även belöningssystem ses över för att önskad kultur ska kunna stötta det framtida önskade varumärket. Hur vill vi uppfattas av våra framtida kunder? Vilka framtida medarbetare vill vi ha? Hur ska de uppfatta oss? 

Kundfokus

Alla verksamheter och projekt måste ha kundfokus. Alla medarbetare i verksamheten eller projekten behöver förstå vad de bidrar med till kund-/ användarnyttan. Det är förutsättningen för att utvecklas i önskad riktning.

Varumärke

Hur uppfattas vi nu och hur vill vi uppfattas i framtiden?

Varumärket är inte bara en symbol för verksamheten – ett märke. Som vi ser det finns både ett inre och yttre varumärke som ständigt behöver utvecklas. För det krävs både en stödjande kultur och struktur.

Det inre varumärket är hur en verksamhet uppfattas av medarbetarna. Hur vill vi uppfattas, för att attrahera nuvarande och framtida medarbetare?

Det yttre varumärket är både symboler och vad som skrivs om verksamheten. Hur uppfattas verksamheten av nuvarande och framtida kunder, användare och andra intressenter i samhället?   

Vad står vårt nuvarande varumärke för?

Hur vill vi att kunder och övriga i samhället ska uppfatta verksamheten i framtiden?

- CSR - Samhällsansvar - hur påverkar det oss ekonomiskt och vårt önskade varumärke?

Vilka fakta behöver vi, omvärlds-/ externanalys och internanalys? Hur tar vi fram beslutsunderlag?

Vilken strategi ska vi ha för att nå dit?          

Vilken affärsmodell vill vi ha? 

Vilka är de värdedrivande processflöden/ nyckelprocesser som behövs?

Vilka medarbetare behöver vi attrahera?

Struktur

Vilken struktur, vilka processer behöver vi ha för att stödja och utveckla vår framtida produktion av varor eller tjänster?

Vilka värdeflöden ger kundnytta? Vilka ledande och stödjande processer behöver vi för att nå önskat framtida varumärke?

Hur kan våra processer stödja ett önskat beteende (vår önskade kultur) och är dessa långsiktigt hållbara?

i2i Network arbetar tillsammans med medarbetarna hos kunden för att utveckla verksamheter. Vid genomlysningar och i workshopar tar vi tillsammans fram och visualiserar värdedrivande processflöden. Vi utvecklar indikatorer till en struktur som stödjer ett framtida varumärke. 

Att bygga en verksamhets struktur och kultur genomförs i små steg, i takt med att insikten hos medarbetarna ökar!

Faktabaserade beslut

Alla verksamheter sätter upp en vision samt mål och strategi för att nå dessa. Hur ofta görs detta utifrån både mjuka och hårda (ekonomiska) faktaunderlag? 

- För att kunna följa upp målen behöver de vara SMARTA (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta) Är de det?

För att säkerställa att utvecklingen går framåt krävs beslutsunderlag som bygger på fakta och är mätbara ur både kulturellt och strukturellt mjuka och hårda perspektiv. Gör ni det?